ราชาธิปไตย

posted on 28 Jun 2011 17:53 by 24june2475-com226
          ราชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ซึ่งได้อำนาจปกครองโดยการสืบราชสมบัติ ลักษณะที่ทำให้ระบอบราชาธิปไตยแตกต่างจากระบอบสาธารณรัฐคือ พระมหากษัตริย์ทรงครองแผ่นดินเป็นประมุขตลอดพระชนม์ชีพ ส่วนในสาธารณรัฐ ประมุขของรัฐ(ซึ่งมักเรียกว่าประธานาธิบดี)โดยปกติแล้วมีที่มาจากการเลือกตั้ง และทำหน้าที่อยู่ในช่วงในเวลาที่แน่นอน เช่น 4 ปี 6 ปี เป็นต้น 
          โดยทั่วไป กษัตริย์มักจะครองตำแหน่งของพระองค์ตลอดชีวิต และสืบราชสันตติวงศ์ ให้กับรัชทายาทเมื่อ พระองค์เสด็จสวรรคต ในระบอบสาธารณรัฐ ประมุขของรัฐมักจะมาจากการเลือกตั้งและมีกำหนดวาระ แต่ประมุขบางรัฐก็อาจจะครองตำแหน่งตลอดชีวิต หลังจากที่พระองค์สละราชย์แล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ สืบทอดตำแหน่ง ปัจจุบันมีราชวงศ์ 31 ราชวงศ์ครอบครองดินแดนทั้งหมด 45 ดินแดนในโลก  
          คำว่าราชาธิปไตยนั้นอาจหมายถึงกลุ่มคน(โดยเฉพาะราชวงศ์)และองค์กรที่รวมตัวกันเป็นสถาบันกษัตริย์ ทุกวันนี้ อำนาจของกษัตริย์นั้นแตกต่างกันไปตามประเทศ ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น กษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุข และศูนย์รวมจิตใจ แต่อำนาจสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประชาชน กษัตริย์มักจะทำหน้าที่ในงานพิธีต่างๆ กษัตริย์หลายพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นตามจารีตประเพณีหรือตามประมวลกฎหมายเพื่อ ไม่ให้มีอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริง ในบางประเทศกษัตริย์อาจมีอำนาจอยู่บ้าง แต่ก็ถูกจำกัดไว้ด้วยความเห็นของประชาชนหรือบรรทัดฐานของกษัตริย์คนก่อน ในบางประเทศกษัตริย์มีอำนาจเต็มสูงสุด ราชาธิปไตยเป็นหนึ่งในระบอบการปกครองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งสืบทอดมาจากระบบการปกครองแบบมีหัวหน้าเผ่า ในอดีต บางประเทศเชื่อว่ากษัตริย์ได้สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าให้มาปกครอง ประเทศตามความปรารถนาของพระเจ้า หรือบางประเทศอาจเชื่อว่ากษัตริย์มาจากพระเจ้า ที่มาของกษัตริย์อาจมาจากการเลือกตั้งซึ่งอาจเลือกโดยคณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่นในรัฐเผ่าเยอรมัน หรือโดยคนกลุ่มเล็กๆ เช่น จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีต มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรืออาจจะมาจากการสืบทอดอำนาจ หรืออาจมาจากการแย่งชิงบัลลังก์ หรืออาจจะเกิดจากหลายๆ วิธีรวมกัน ในปัจจุบันนี้ ระบอบราชาธิปไตยอาจถูกยกเลิกได้หากไม่ได้รับการยอมรับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อีกต่อไป
          ตั้งแต่ ค.ศ. 1800 ระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ได้ถูกยกเลิกเรื่องจากการแบ่งแยกหรือการรวมดินแดนหรือการเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ ประเทศที่ยังใช้ใช้ราชาธิปไตยอยู่ในปัจจุบันมักจะเป็นประเทศที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีประเทศบางประเทศที่ยังใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น บรูไน โอมาน กาตาร์ บาห์เรน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวาซิแลนด์ และ นครรัฐวาติกัน

ประเภทของราชาธิปไตย

          ราชาธิปไตย คือ การที่มีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ แบ่งออกตามขอบเขต ระราชอำนาจเป็น

  1. สมบูรณาญาสิทธิราช (Absolute monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของรัฐและการบริหาร
  2. ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (Limited monarchy) กษัตริย์เป็นประมุขที่มีอำนาจจำกัด เช่น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ซึ่งพระราชอำนาจจะจำกัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การล่มสลายของราชาธิปไตย 
          ราชาธิปไตยอาจถึงจุดจบได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น อาจจะมีการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์เกิดขึ้น หรืออย่างในอิตาลีหรือกรีซ ประชาชนลงประชามติตั้งสาธารณรัฐทำให้ราชาธิปไตยถึงจุดสิ้นสุด ในบางกรณี เช่นในอังกฤษและสเปน ราชาธิปไตยถูกโค่นล้มลงหรือได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในภายหลัง หลังจากที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ประกาศสละราชสมบัติ ชาวฝรั่งเศสได้ฟื้นฟูราชวงศ์บูร์บงขึ้นมาใหม่หลังจากถูกสาธารณรัฐของนโปเลียนยกเลิกไป
 
 
อ้างอิง
 
 
นายวรวิช  โอภาสบุญมี      5301305
นายนรเศรฐ์  แก้วศรีงาม   5306007


edit @ 28 Jun 2011 18:30:15 by com226sec03

edit @ 29 Jun 2011 09:41:52 by com226sec03

Comment

Comment:

Tweet