เพลง "วันชาติ 24มิย."

posted on 29 Jun 2011 07:43 by 24june2475-com226

 

ที่มาของเพลง

เพลงวันชาติ 24 มิถุนา แต่งโดย มนตรี ปราโมท แต่งเมื่อปี พ.ศ.2483 เพื่อใช้เป็น

เพลงวันชาติ 24 มิถุนา ในยุคของพลเอกพระยาพหลพยุหเสนา แต่วันที่ 24 มิถุนายน

เป็นวันชาติได้เพียง 21 ปี ก็ถูกยกเลิก ในยุคของจอมพลสฤษฏิ์  ธนรัตน์ โดยยกเลิกประกาศ

สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เรื่องวันชาติ และให้ถือเอา

วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นผลให้จะต้องยกเลิกวันชาติ 24 มิถุนายน ไปเสีย ซึ่งต่อมาเพลงนี้ก็เป็น

เพลงที่นักประชาธิปไตยใช้รำลึกวันที่ได้ซึ่ง รัฐธรรมนูญของทุกๆ วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี

 

อัางอิงค์เนื้อหาจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_24_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2

 

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้ประพันธ์เพลง

เพลง "วันชาติ24 มิย." ถูกประพันธ์ โดย นายมนตรี ปราโมทย์ ในปี 2483

 

ครูมนตรี ตราโมท เป็นบุตรนายยิ้ม และนางทองอยู่

เกิดที่บ้านท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เมื่อ 17 มิถุนายนพ.ศ. 2443 เดิมชื่อ "บุญธรรม"

 
ในสมัยที่มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการตั้งชื่อบุคคล ท่านจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "มนตรี"
เมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2485]] นามสกุล "ตราโมท" เป็นนามสกุลที่ พระองค์เจ้าคำรบ ประทานให้
มีสำเนียงล้อ "ปราโมช" ของพระองค์ท่าน ครูมนตรีรับการศึกษาที่โรงเรียนปรีชาพิทยากร
สอบได้ชั้นมัธยมปีที่ 3 เหตุที่ท่านมีโอกาสได้เป็นนักดนตรีไทยก็เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ใกล้
วัด สุวรรณภูมิ ซึ่งมีวงปี่พาทย์ฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำ ท่านจึงได้ยินเสียงเพลงปี่พาทย์อยู่เสมอ
จนจำทำนองเพลงได้เป็นตอนๆนอกจากท่านจะมีฝีมือในการบรรเลงดนตรีแล้ว ท่านยังมีความสามารถ
ในการแต่งเพลงอีกด้วย ท่านแต่งเพลงมาแล้วมากมาย มากกว่า 200 เพลง ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา
มีทั้งเพลง 3 ชั้น เพลงเถา เพลงประวัติศาสตร์ เพลงระบำและเพลงเบ็ดเตล็ด เคยมีผู้รวบรวมไว้
ได้ถึง 200 กว่าเพลง นอกจากท่านจะแต่งเพลงดังกล่าวมาแล้ว ท่านยังเคยแต่งเพลงประกวด
ทั้งบทร้องและทำนองเพลงและได้รับรางวัล 1 เพลงนั้นชื่อว่า "เพลงวันชาติ 24 มิถุนา" เมื่อ พ.ศ. 2483
 
อ้างอิงค์แหล่งข้อมูล : หนังสือ ชื่อ สุดยอดนักกวีของไทย สำนักพิมพ์ ดวงกมล
 
---------------------------------------------------------------------------
 

วันชาติ

 

วันชาติ คือวันที่กำหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ

โดยมากมักจะถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย วันชาตินั้นมักจะเป็นวันก่อตั้งรัฐ

หรือดินแดน หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ หรือวันที่มีเอกราชในรัฐ (หรือได้รับเอกราชคืนจากผู้ยึดครอง)

นอกจากนี้ยังอาจใช้วันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ หรือศาสนา เป็นวันชาติก็ได้

ความสำคัญของวันชาติในแต่ละประเทศนั้นย่อมแตกต่าง กันไป บ้างก็เห็นว่ามีความสำคัญมาก

บ้างก็ไม่เน้นความสำคัญมากนัก เช่น ในประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ประเทศอังกฤษไม่สู้จะฉลองอย่างเอิกเกริกมากนัก

นอกจากนี้วันชาติในบางประเทศอาจเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์สำคัญ

 

ทีมาและประวัติของวันชาติของไทยวัน ชาติของประเทศไทย เดิมคือวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครองของไทยจากระบอบราชาธิปไตยมา เป็นประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 ทั้งนี้ได้มีประกาศ

สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในรัฐบาล พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

วันที่ 24 มิถุนายน จึงเป็นวันชาติของไทยนับแต่นั้นมา

อย่างไรก็ตาม วันที่ 24 มิถุนายน เป็น “วันชาติ” ของไทยอยู่ได้นานเพียง 21 ปี ครั้น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยให้เหตุผลว่า

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้ พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ 24 มิถุนายน

นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้

เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้ง หลายคราว คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

โดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้ว เสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความ

สำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติ ต่างๆกัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน

วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ของชาติ โดยทั่วไปนั้น ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ

เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น

แม้ ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิม ฉลองของชาติไทยมาแล้ว

เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เองคณะกรรมการจึงมีความ

เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน

จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ต่อไป

โดยยกเลิกวันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายนเสีย

 

------------------------------------------------------------------------

 

สัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพลงของวันชาติ

ได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลในอาชีพต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ หมู่บ้านมณีรินทร์ ข้อมูลที่ได้คือ

ไม่มีการบอกกล่าวเล่าต่อจากบ้านสู่บ้าน เกี่ยวกับเรื่องเพลงและธงชาติในยุคแรกๆ ซึ่งนั่น

รวมถึงเพลงวันชาติด้วย เหตุเพราะ จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ได้กล่าวอ้างเหตุผลว่า

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับรู้รายละเอียดของอดีต เนื้องด้วยคิดว่ามีการบรรจุลงในหลักสูตร

การเรียนในวิชาสังคมศาสตร์แล้ว แต่หากรู้ไม่ว่า บุคคลที่ได้ทำการสัมภาษณ์มา

ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่รู้จักเพลงวันชาติ 24 มิย.

 

ภาพการสัมภาษณ์บุคคล

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เนืิ้อเพลง วันชาติ

24 มิถุนา ยนมหาศรีสวัสดิ์
ปฐมฤกษ์ของรัฐ ธรรมนูญของไทย
เริ่มระบอบอารยะประชาธิปไตย
ทั่วราษฎรไทย ได้สิทธิเสรี
สำราญ สำเริง รื่นเริง เต็มที่
เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์
ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย

ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์ประชาเหมือนร่างกาย
ถ้าแม้ว่าชีวิตมลายร่างกายก็เป็นปฏิกูล
พวกเราต้องร่วมรักพิทักษ์ไทยไพบูลย์
อีกรัฐธรรมนูญคู่ประเทศไทย
เสียกายเสียชนม์ยอมทนเสียได้
เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลย
ไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ชโย

 

อ้างอิงค์ เนื้อเพลง จาก : http://thaienews.blogspot.com/2009/06/24.html

สามารถรับฟังเพลงวันชาติ ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=yt0OLJH9jwY

 

--------------------------------------------------------------------------

 

จัดทำโดย

นายจิราวุฒิ  เรืองจรินทร์  5302570

นายสุกฤษฏิ์   ศรีธัญรัตน์   5300557

(อ้างอิงค์ข้อมูลตามด้านล่างเนื้อหา)

 

edit @ 29 Jun 2011 08:44:26 by com226sec03

Comment

Comment:

Tweet